© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1,
066 01 Humenné, Slovensko,
tel.: 00421 57 775 2240

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z rozsiahlej zbierky prírodovedného oddelenia predstavuje múzeum marmarošské diamanty.

Marmarošské diamanty, ako špecifické minerály vonkajšieho karpatského paleogénu a  prírodná zaujímavosť Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, tvoria súčasť vystavovanej  mineralogickej a petrografickej kolekcie múzea. Z hľadiska chemického zloženia ide o oxid kremičitý (SiO2) v podobe  priehľadnej odrody kremeňa − kryštálu, ktorý vznikol kryštalizáciou z hydrotermálnych roztokov. V prírode sa tento polodrahokam objavuje zväčša v podobe drobných kryštálikov v puklinách pieskovcov. Typovou lokalitou výskytu kremenných „diamantov“ je oblasť Marmaroš v Rumunku s rozšírením  po celom karpatskom oblúku, ale aj inde vo svete.
Vystavované polodrahokamy vo Vihorlatskom múzeum v Humennom tvoria súbor samostatných kryštalických  jedincov marmarošských diamantov do veľkosti 10 milimetrov a ukážky hornín rohovcov šedej, čiernej alebo hnedej farby s kolóniami kryštálikov predstavujúcich ich vývoj. Vystavované exponáty pochádzajú z niekoľkých  nálezísk v lokalite uličskej doliny (Ulič, Nová Sedlica, Príslop, hrebeň masívu Gazdoráň). Kryštáliky marmarošských diamantov dnes  nachádzajú použitie ako polodrahokamy v šperkárstve.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v HumennomPrezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

2018_IMG_3865
2018_IMG_3877