Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
AKTUALITY
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

vianoce_1
VIANOCE V MÚZEU
12. december 2022 

Pokračovaním dlhodobého múzejného projektu Vianoce v múzeu pozýva Vihorlatské múzeum v Humennom širokú verejnosť dňa 12. decembra 2022 so začiatkom o 15. hodine do svojich priestorov renesančného kaštieľa na vianočný program.
Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s mestom Humenné v rámci uchovávania a rozvíjania  kultúrnych hodnôt regiónu si dovoľujú predstaviť v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom spoločný nástenný kalendár pod názvom Renesančný kaštieľ v Humennom 2023. Spoločná prezentácia múzejného kalendárového diela a zámeru  rozvoja mesta Humenné − kandidáta na titul Mesto kultúry 2024 je zároveň  príležitosťou poukázať na  lokálny, národný a súčasne aj spoločný európsky charakter kultúrnych hodnôt regiónu a týmto spôsobom sprostredkovať jeho zdieľanie.
V rámci koncertného programu predstavia verejnosti vianočné návraty k hodnotám kultúrneho dedičstva našich predkov ako súčasť kultúrnej tradície regiónu horného Zemplína vo svojom vystúpení spevácke zložky Folklórneho súboru Chemlon Humenné − mužská spevácka skupina Hačure a dievčenská spevácka skupina Bosoročky. 
Súčasťou programu Vianoce v múzeu je v Galerijnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom pozvanie na výstavu Do nového roka... Výstava prezentuje najkrajšie  kalendáre Slovenska za rok 2022 a dobové vianočné a novoročné pohľadnice. Vystavované kalendáre predstavujú kolekciu ocenených najkrajších kalendárov v prestížnej celoslovenskej súťaži O najkrajší kalendár Slovenska. Súbor vianočných čiernobielych a farebných pohľadníc je výberom dobových pohľadníc z fondu archiválií  Vihorlatského múzea v Humennom. Počas podujatia v múzeu poskytuje múzeum možnosť zakúpiť si nový kalendár a ďalšie propagačné predmety múzea. 

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
vianoce_2
KÝM ZAZNEJÚ SPIEŽOVCE 
VIANOČNÉ TRADÍCIE
(základné a stredné školy)
STOPY V SNEHU
(materské školy, I. stupeň základných škôl)
12. - 16. december 2022 

Interaktívny zábavno-vzdelávací  program Kým zaznejú spiežovce prebieha  v rámci podujatia Vianoce v múzeu pre školy.  V termíne od 12. do 16. decembra 2022 v čase od 9. do 10 hodiny ponúka múzeum školám v národopisnej optike netradičné návraty do vianočného obdobia našich predkov v spojení s metamorfózami života živočíšstva  počas zimného obdobia  z pohľadu environmentálnej výchovy. Vianočný program v jednotlivých tematických okruhoch je určený pre všetky vekové kategórie žiakov predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl.
Program Vianočné tradície približuje vianočné zvyky horného Zemplína kedysi a dnes. Pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl prebieha v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom. Súčasťou výkladového programu, kvízov a praktických ukážok je prehliadka výstavy najkrajších kalendárov Slovenska za rok 2022 a vianočných pohľadníc s etnografickým výkladom o tradičných archaických symboloch vianočného a novoročného obdobia. 
Program Stopy v snehu pre žiakov materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl prebieha v Prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom. V spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou − Oblastnou komorou v Humennom sa zameriava na tematiku ochrany živočíšstva v lesoch a v blízkosti ľudských obydlí s prihliadnutím na zimné obdobie. Súčasťou prehliadky expozície  sú praktické úlohy a hry pre deti za pomoci interakcie so zbierkovými predmetmi.
Na jednotlivé podujatia je potrebné sa samostatne prihlásiť deň vopred na tel. č. 057 775 2240. Maximálny počet účastníkov na podujatí je 30 žiakov. Interaktívne podujatie trvá 50 minút alebo podľa dohody s pedagógom. Vstupné je 1€/žiak.  Podujatie je súčasťou dlhodobého múzejného projektu objektového učenia v múzeu pod názvom Ku koreňom, tradíciám, hodnotám...
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Anotácia - KÝM ZAZNEJÚ SPIEŽOVCE
vianoce_3
DO NOVÉHO ROKA...
12. december 2022 - 31. január 2023

Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupňuje pre širokú verejnosť vo svojich výstavných priestoroch Galerijnej siene Oresta Dubaya dňa 12. decembra 2022 výstavu súčasnej slovenskej kalendárovej tvorby  a dobových vianočných a novoročných pohľadníc pod názvom Do nového roka...
Vystavované kalendárové diela  predstavujú výber najkrajších kalendárov vydaných pre rok 2022 a ocenených na 30. ročníku prestížnej celoslovenskej súťaže kalendárovej tvorby Slovenska O najkrajší kalendár Slovenska v marci 2022 v Banskej Bystrici. Kolekciu tvoria stolové a nástenné, viaclistové a jednolistové kalendáre prezentujúce kultúrne a prírodné bohatstvo a tradície Slovenska.
Súťaž od roku 1992 organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. Nominované kalendáre hodnotí porota zložená z výtvarníkov, grafikov, fotografov, polygrafov a ďalších odborníkov. Pod rovnomenným názvom sa  každoročne v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže v Banskej Bystrici koná prezentačná premiérová výstava ocenených  diel. Historicky prvá výstava slovenskej kalendárovej tvorby v Banskej Bystrici sa konala práve pred 30. rokmi dňa 15. decembra 1992.
Ako dve paralelne putujúce výstavy sa kalendáre slovenských vydavateľov každoročne prezentujú v ďalších  mestách na území Slovenska. Vo Vihorlatskom múzeu hosťovali výstavy v roku 1999 a v roku 2022.
Vihorlatské múzeum sa v rámci svojej prezentačnej a edičnej činnosti venuje kalendárovej tvorbe od roku 1999, s osemročnou prestávkou od roku 2017 dodnes. V každom súťažnom ročníku  premenilo Vihorlatské múzeum svoju nomináciu aj na ocenenie odbornej poroty.  Do roku 2023 vydáva Vihorlatské múzeum svoje ôsme kalendárové dielo, ktoré je prezentáciou činnosti múzejnej inštitúcie pri ochrane a zveľaďovaní kultúrnych hodnôt zverených múzeu. 
Výstavu slovenskej kalendárovej tvorby a ocenených kalendárov Vihorlatského múzea dopĺňa súbor vianočných a novoročných čiernobielych a farebných pohľadníc minulého storočia z fondu archiválií  Vihorlatského múzea v Humennom. Vystavené exponáty dokumentujú výtvarné a technické premeny jedného z prvých grafických masových  komunikačných spôsobov, ktoré v súčasnosti nahradzujú komunikačné  sociálne  siete.  Dobové pohľadnice v  podobe maľovaných námetov, fotografických inštalácií a reprodukcií známych výtvarných diel s vianočnou a novoročnou tematikou čerpajú  z biblického prostredia, prírodných a  vianočných motívov. Z múzejného hľadiska predstavujú vystavované exponáty  hmotný dôkaz tradičného spoločenského  chápania Vianoc  prostredníctvom generáciami uchovávaných a prezentovaných archaických biblických i svetských vianočných symbolov. Výstava Do nového roka... je verejnosti vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom prístupná do 31. januára 2023.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom.
ou22
O ARTEFAKTOCH A DEJOCH MINULOSTI TROCHA INAK
2. 11. - 9. 12. 2022

Zážitkový vzdelávací cyklus O ARTEFAKTOCH A DEJOCH MINULOSTI TROCHA INAK prebieha v rámci dlhodobého múzejného projektu objektového učenia v múzeu pod názvom Ku koreňom, tradíciám, hodnotám... Vzdelávací cyklus prednášok, výstav, diskusií a praktických aktivít je určený školskej mládeži všetkých vekových kategórií žiakov základných a stredných škôl a žiakov v školských družinách.
Vzdelávacie podujatia v okruhoch Geológia, Etnografia, História a Archeológia prebiehajú od 2. novembra do 9. decembra 2022 v čase od 8. do 11. hodiny, v poobedňajšom čase pre žiakov v školských kluboch od 13. do 15. hodiny.
Program podujatia je koncipovaný ako zábavné interaktívne spoznávanie regionálnej histórie a kultúry
s možnosťou učiť sa vlastnou aktivitou, vnímavosťou, prirodzenou schopnosťou spoznávať, skúmať a kriticky vyhodnocovať získané informácie. Objektové učenie v múzeu, ako vyššia forma múzejného vzdelávania,  stavia na jedinečnosti autentických múzejných zbierok a informáciách so zbierkami súvisiacimi. Základným princípom objektového učenia v múzeu je preto kombinácia  aktívneho učenia a osobného porozumenia.
Pre jednotlivé vekové kategórie žiakov základných a stredných škôl ponúkame podľa výberu štyri vzdelávacie okruhy s dôrazom na spoznávanie regionálnych aspektov prírodných pomerov, najstaršej i novšej histórie a prejavov tradičnej regionálnej kultúry. 

Harmonogram vzdelávacích podujatí:
GEOLÓGIA             2. 11. - 11. 11. 2022  (II. stupeň ZŠ, SŠ)
ETNOGRAFIA         2. 11. - 11. 11. 2022  (I. stupeň ZŠ)
HISTÓRIA             14. 11. - 25. 11. 2022  (II. stupeň ZŠ, SŠ)
ARCHEOLÓGIA    28. 11. -   9. 12. 2022  (II. stupeň ZŠ, SŠ)
Podmienky účasti:
Prihlásenie deň vopred na tel. č. 057 7752240
Maximálny počet účastníkov 30 žiakov. Vstupné: 2 €/žiak ZŠ, SŠ
Informácie: sekretariat1@muzeumhumenne.sk, 057 7752240

Mgr. Jana Fedičová
MÚZEUM NA DOMA
On-line projekt Vihorlatského múzea v Humennom
Múzejný projekt on-line ponuky Vihorlatského múzea v Humennom  MÚZEUM NA DOMA vytvára platformu pre múzejné činnosti a záujem verejnosti  v on-line priestore a pracuje s využitím webového a instagramového sídla inštitúcie. Múzejná ponuka je určená širokej verejnosti záujemcov − dospelých a detí so záujmom o poznávanie a kreatívny oddych v období, keď je Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu verejnosti neprístupné.
On-line ponuka je koncipovaná tak, že aj v čase sprístupnenia múzea verejnosti ostáva on-line platforma stálou múzejnou ponukou pre návštevníka múzejného on-line priestoru.  Osobitý dôrazom je modelovaný na využiteľnosť jednotlivých tém  v rámci mimoškolského doplnkového vzdelávania v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu. Na webovom sídle múzea www.muzeumhumene.sk v sekcii PRE ŠKOLY so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom iniciujeme pre deti a študentov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na poznávanie a rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie, environmentálnych tém a záujmovo-umeleckej činnosti.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu archeológie, histórie, umenia, etnografie, a prírodovedy s ukážkami najstarších archeologických nálezov, zbierok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.
Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov.
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
 
 
 
 
 
 
Karpatská kraslica
 
 
Vojtech Borecký
 
 
 
 
11. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže
 
 
 
 
   
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
Štatistiky webu
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT