© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Počas sezóny:
od 1. mája do 31. októbra

EXPOZÍCIE A VÝSTAVY
V BUDOVE KAŠTIEĽA

Pondelok
09,00 - 16,00 hod.
Utorok - Piatok
09,00 - 18,00 hod.
Sobota - Nedeľa
14,00 - 18,00 hod.

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
A BÝVANIA

Pondelok - Nedeľa
9,00 - 18,00 hod.
--------------------------------
Mimo sezóny:
od 1. novembra do 30. apríla

VÝSTAVY V BUDOVE KAŠTIEĽA
Pondelok - piatok
09,00 - 15,00 hod.
Sobota - Nedeľa zatvorené

EXPOZÍCIE V BUDOVE KAŠTIEĽA A SKANZEN
otvorené len v pracovných dňoch pre vopred ohlásené návštevy
(min. 5 osôb)
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo pre návštevníkov nových sprievodcov po jeho expozíciách.
vs_pozvanky2016)
  Počiatky histórie Vihorlatského múzea siahajú do roku 1960 a sú spojené s rozhodnutím Rady Mestského národného výboru, že zrenovovaný kaštieľ v Humennom bude slúžiť aj múzejným účelom. Štatút Okresného vlastivedného múzea sme získali v roku 1964. Zbernú oblasť vymedzovali hranice okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
  K podstatnejšiemu rozšíreniu múzejných zbierok dochádza v 2. polovici 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 20. stor. čo má za následok i personálne posilnenie organizácie odbornými pracovníkmi. V súčasnom období je v zbierkových fondoch múzea sústredených viac než stotisíc kusov zbierkových predmetov. Napriek autenticite každého z nich medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských mincí (Ptičie), hromadný nález mincí zo 17. storočia (Topoľa), unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy, pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety. S narastajúcim počtom zbierok a rozvojom výskumnej činnosti sa v múzeu vytvárajú priaznivé podmienky pre expozičnú a výstavnú činnosť.
  Prvá stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“ bola verejnosti sprístupnená už v roku 1971 a postupne rozširovaná a reinštalovaná (1982, 1987, 1991) tvorí základ prezentácie múzea. V roku 1973 bola sprístupnená expozícia novších dejín. V auguste 1984 bola pre verejnosť otvorená expozícia ľudovej architektúry a bývania. Od roku 1989 je súčasťou múzea Galerijná sieň Oresta Dubaya, prírodovedná expozícia pribudla v roku 1990.  V rokoch 1996 - 2008 život a históriu rómskeho etnika na Východnom Slovensku približovala návštevíkom výstava Z dejín Rómov na Slovensku.
  Zatiaľ poslednou otvorenou stálou expozíciou, ktorej prehliadku od roku 2009 ponúka múzeum verejnosti je Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodnych priestoroch kaštieľa v Humennom.
  Okrem stálych expozícií múzeum každoročne pripravuje pre svojich návštevníkov pestrú paletu výstav a podujatí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O z n a m y  -  a k t u a l i t y
 
 
Ponuka Vihorlatského múzea pre všetky stredné školy v Humennom


Vihorlatské múzeum vyberá zo svojich zbierok zaujímavé zbierkové predmety a postupne vám ich bude približovať po názvom - Predmet mesiaca
Juraj III. Drugeth (1583 – 1620)
Štvrtá etapa reštaurovania nástenných malieb v humenskom kaštieli.... viac
H/AMFO Roberta Spielmanna 2016 - vyhodnotenie
Dôležitý oznam!

Po zlúčení Vihorlatského múzea v Humennom a Vihorlatského osvetového strediska v júli 2015 nesie kompetencie v oblasti osvetových činností pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce organizácia Vihorlatské múzeum v Humennom.
...viac info na tomto mieste...
 
Výstava Farebné impresie
Miroslava Kudziu
fajky_mail
farebne_impresie_mail
Juraj III. Drugeth (1583 - 1620)

Detstvo strávil na užhorodskom panstve. V roku 1599 sa stal županom Užskej stolice a v roku 1610 Zemplínskej. 19. novembra 1608 sa zúčastnil korunovácia kráľa Mateja II a verne stál na jeho strane až do svojej smrti. Ako prvý z rodu prestúpil na katolícku vieru. Rytierom Rádu zlatého rúna ho Matej II. menoval v roku 1614.
2. júla 1615 vydal Juraj III. v Užhorode zakladajúcu listinu jezuitského humenského kolégia a zakladajúcu listinu potvrdil aj cisár Matej II.
Zomrel 21. Júla 1620 vo veku 37 rokov na otravu v Poľsku, na majetku Laski. Jeho telesné pozostatky previezli jezuiti do Trnavy a pochovali ho v kostole sv. Mikuláša.
Jeho manželkou bola Katarína Nádašdyová (dcéra Alžbety Bátoriovej) a z manželstva sa narodili deti Mária, Alžbeta a Ján IX.
V našich zbierkach sa nachádza jeho portrét v životnej veľkosti (olej na plátne, neznámy autor), ktoré ho zachytáva pri podpise zakladajúcej istiny kolégia.
Výstava Farebné impresie Miroslava Kudziu
V galerijnej  sieni Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu v Humennom  je inštalovaná  prierezová výstava obrazov súčasného maliara  Miroslava Kudziu. Autor žije a tvorí ako umelec v slobodnom povolaní vo Vranove nad Topľou.
Miroslav Kudzia  študoval  na SPŠ v Spišskej Novej Vsi. Aj keď nemá výtvarné vzdelanie, maľovanie ho úplne pohltilo a naplno sa mu venuje. Je autorom rozsiahleho súboru diel dosahujúceho niekoľko tisíc obrazov. Venuje sa prevažne maľbe realistických krajiniek a abstraktnej maľbe plnej geometrických tvarov. V námetoch sa nevyhýba ani figurálnemu zobrazovaniu, portrétovaniu či tvorbe reprodukcií známych malieb svetových umelcov. V krajine prevláda realistickosť zobrazovaného s priznanou farebnosťou krajiny. Nepotláča charakteristické ťahy štetca a využíva jasné sýte farby. Abstraktné obrazy sú plné geometrických tvarov vlniacich sa na plátne.
V tvorbe je badateľný vývoj umelca, prechod od zobrazovania konkrétnych tvarov k abstraktným, k expresívnemu a dynamickému striedaniu farebných plôch. Fascinuje ho podmorský a hudobný svet, ktorý je autorovi inšpiráciou v tvorbe. Pracuje a tvorí pri hudbe, keď tóny hudby bezprostredne prežívané prenáša farebne na plátno. Tvorba je kreatívnym premýšľaním o protikladoch každodenného života a hľadaním súladu medzi nimi. Maľuje spontánne, tak ako na neho pôsobia jednotlivé podnety, ktoré vidí a počuje.
Autor vystavuje od roku 1982, keď mal svoju prvú samostatnú výstavu v rodnom Vranove. Odvtedy sa mu podarilo svoju tvorbu prezentovať napríklad v New Yorku, Amerike a vo francúzskom meste Toulon. Zúčastňuje sa výtvarných  plenérov a jeho diela sú obsiahnuté v mnohých zbierkach na Slovensku  a v zahraničí.  Výstava obrazov potrvá vo Vihorlatskom múzeu do 30. júna 2016.
Mgr. Aneta Hafincová
Vihorlatské múzeum Humenné
Historické fajky 17. - 20. storočia
Historické fajky 17. - 20. storočia
Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vo svojich výstavných priestoroch ojedinelú kolekciu historických fajok pochádzajúcich z obdobia od 17. do 20. storočia. Unikátna  výstava pod názvom Historické fajky 17. - 20. storočia počtom i rôznorodosťou, ponúka viac než tristo artefaktov  fajok a predmetov súvisiacich s ich využívaním.
Vystavované exponáty  zo zbierky Ing. Mirona Mihaliča pochádzajú s rôznych historických období a území. Kolekciu tvoria miniatúrne i rozmerné fajky vyrobené z hliny, dreva, keramiky, parožia, morskej peny (sepiolitu) a kombinovaných materiálov. Spomedzi vystavovaných exponátov sa vynímajú bohato zdobené fajky - umelecké diela  s rôznorodými námetmi značenia,  výjavmi z mytológie, poľovníctva a podobne.  Súčasťou  inštalovanej výstavy sú predmety bezprostredne súvisiace s využívaním fajok - dózy na ukladanie fajok z rôznych materiálov, rezačka a vrecúška na tabak, stojany a puzdra na zápalky, zapaľovače, kresadlá, popolníky a podobne.  Zaujímavosťou výstavy je kompozícia priestoru výstavy ladená ako oddychový kútik pre milovníkov spoločenského stretávania sa pri fajke.
Výstava prezentuje exponáty  ako predmety spotreby určitej skupiny obyvateľstva, ktoré sa časom transformovali na unikátne umelecké diela kopírujúce kultúrne a módne vplyvy od čias ich prieniku z amerického kontinentu do Európy. Do Uhorska priniesli tabak cudzí žoldnieri počas tridsaťročnej vojny (1618 - 1648) ako súčasť svojho žoldu. Vďaka vhodnému podnebiu sa v južných častiach  rýchlo ujalo jeho pestovanie. Na našom území začali prvé fajky zhotovovať hrnčiari na prelome 17. a 18. storočia. Dielne vznikali v strediskách výroby keramiky, medzi inými aj v Humennom. V strednej Európe bolo  v tomto období fajčenie vyhradené iba mužom. Fajčenie fajky sa tolerovalo iba u vojakov, sedliakov, remeselníkov a robotníkov. Výstava vo Vihorlatskom múzeu potrvá do 30. júna 2016.
  PhDr. Ivana Strakošová
Vihorlatské múzeum  Humenné
eko1
Tlačová správa
Pozvánka pre žiakov a študentov EKO DNI vo
Vihorlatskom múzeu v Humennom
Výtvarné spektrum 2016 ... viac
Tlačová správa

Pozvánka pre žiakov a študentov
EKO DNI vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom organizuje v dňoch 7. - 10. júna 2016 pokračovanie edukačného podujatia s environmentálnou tematikou pre školy pod názvom EKO DNI. V rámci jednotlivých aktivít sa na projekte vo Vihorlatskom múzeu podieľajú odborní garanti Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach a Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.
Podujatie sa svojim obsahom zameriava na staršiu školskú mládež. Jeho cieľom  je oboznámiť žiakov základných škôl  a študentov stredných škôl s prírodnými pozoruhodnosťami a krásami nášho regiónu a zároveň  poukázať na nutnosť a možnosti ochrany prírodného bohatstva.
V rámci štvordňového trvania projektu ponúka múzeum vo svojich priestoroch rozmanité environmentálne aktivity, besedy študentov s odbornými pracovníkmi a tematickú filmovú projekciu. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho podujatia pre školy je návšteva  Prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom a prehliadka novoinštalovanej putovnej výstavy veľkorozmerných fotografií pod názvom Skryté krásy divokej prírody. Vystavované fotografie múzeu zapožičala Slovenská asociácia fotografov prírody (SAFP).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
Výtvarné spektrum 2016
V poradí 53. ročník postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja Výtvarné spektrum 2016 priniesol opäť bohatú bilanciu autorskej základne s mnohotvárnymi autorskými výpoveďami vo vekovom  zastúpení od 15 do 72 rokov. Aj tento fakt potvrdzuje rôznorodosť generačných prístupov, obsahových i formálnych zobrazení v závislosti od osobnej skúsenosti, emocionálneho i estetického zamerania.
Súťažnou kolekciou v celkovom počte 186 výtvarných prác od 81 autorov boli zastúpené regionálne osvetové strediská a odbory osvetovej činnosti  zo Svidníka, Prešova, Popradu, Vranova nad Topľou, Humenného a Bardejova. Súťaže sa nezúčastnila Stará Ľubovňa. Obsahové i technické zameranie predstavovalo kvalitatívne dobrú úroveň. Prvýkrát sa podujatia zúčastnilo 38 autorov, čo je prejavom záujmu o túto konfrontáciu tvorivých postupov i osobného rastu. V pohľade naprieč súťažnými kategóriami vysoko vynikala kategória insitnej tvorby  v maliarskom aj  priestorovom vyjadrení a mala aj tradične bohaté autorské zastúpenie. Kým kategória mladých autorov (15 - 25 rokov) bola názorovo i technicky kreatívna, naopak kategórii B (autori 25 - 60 rokov), ktorej autori predstavovali najpočetnejšiu skupinu, invenčná výrazová a významová charakteristika oproti minulým rokom mierne chýbala. Zaujala aj  kategória autorov nad 60 rokov, ktorí vniesli do výstavnej kolekcie vizuálne svieži pohľad. Odborná porota odporučila vystaviť 84 výtvarných prác od 46 autorov a rozhodla o udelení cien a čestných uznaní.
V kategórii autorov od 15 do 25 rokov  si ocenenie prevzali Tatiana ONDZIKOVÁ (Nižná Olšava) a Diana BEHÚNOVÁ (Humenné). Čestné uznania získali Marek CHROMJAK (Hanigovce) a Matúš BAŇAS (Ľubotice).
V kategórii autorov od 25 do 60 rokov si cenu odniesol  Karol KOŠÍK (Poprad). Čestné uznania v kategórii získali Marián KUSIK (Humenné), Milan MIHAĽKO (Humenné), Ján ŠOLTÉS (Bardejov) a Ján DŽAVORONOK (Stropkov.)
V kategórii autorov nad 60 rokov si cenu odniesli Rudolf KLIKUŠOVSKÝ (Humenné), Pavel MOCHNACKÝ (Svidník) a  Emil FARKAŠOVSKÝ (Jamník). Čestné uznania si prevzali Jozef ČEKOVSKÝ (Kežmarok) a Melánia JANDUROVÁ (Poprad).
V kategórii insitných umelcov si ceny prevzali Ján KRLIČKA (Zlatá Baňa), Milan BOCKO (Poprad), Anton BUDZÁK (Poprad) a Gabriela MADEJOVÁ (Svidník). Čestné uznania v kategórii obdŕžali Peter MUŠINSKÝ (Stropkov), Martin ORLÍK (Vranov nad Topľou) a Emília MULIČÁKOVÁ (Humenné).
Mgr. Mária Mišková
Vihorlatské múzeum v Humennom